لیست اسامی ایرانی دختر و پسر

لیست اسامی ایرانی دختر و پسر

لیست اسامی ایرانی دختر و پسر به ترتیب حروف الفبا :

 

 

آب ناهید

آبان آسا

آبان داد

آبان دخت

آبان دیس

آبان سا

آبان فام

آبان مهر

آباندخت

آبانک

آبانه

آبتاب

آبدیس

آبرخ

آبرود

آبروشن

آبرون

آبسال

آبشار

آبشن

آبگل

آبگون

آبگینه

آبلوج

آبناز

آبنوس

آبنوش

آبیژ

آپام

آپاما

آپامنه

آپامه

آپیشن

آتاناز

آتبین

آتر

آترا

آتریسا

آترین

آتسا

آتش

آتشپاره

آتشدخت

آتشفام

آتشک

آتشگون

آتشه

آتشی

آتشیزه

آتشین

آتیس

آدا

آدرینا

آدنا

آذربانو

آذربو

آذربویه

آذرجهان

آذرخاتون

آذردخت

آذرک

آذرگل

آذرگون

آذرماه

آذرمه

آذرمینا

آذرهمایون

آذریاس

آذریون

آذین دخت

آذین گل

آرا

آراسته

آراگل

آرامدخت

آرایه

آرتا دخت

آرتیستون

آرزو

آرشیدا

آرشین

آرمانا

آرمتی

آرمیس

آرمین دخت

آرمینا

آرنوشا

آرنیکا

آروشا

آرویشه

آریادخت

آریانا

آریاناز

آریانوش

آریژه

آریسا

آریسان

آریستا

آریشیدا

آبتین

آتش

آترین

آتورپات

آذرخش

آذرمه

آذین

آرتین

آرام

آراز

آراد

آرتا

آرتان

آرش

آرشام

آرمان

آرمین

آروین

آریا

آریابان

آریانا

آرین

آریوبرزن

آزاد

آزرمگان

آساد

آستیاژ

آستیاگ

آلان

آوه

آویژه

آیین‌گشسب

آریو

آریافر

آریامن

آریامنش

آریامهر

آریان

 

اخگر

ارخشا

اُرُد

اردشیر

اردلان

اردوان

ارژنگ

ارس

ارشا

اَرَشک

ارشیا

ارمایل

اروند

اژدر

اسفندیار

اشک

اشکان

اشکبوس

افراسیاب

افشار

افشین

البرز

الوند

امید

انوش

انوشیروان

اورمزد

اورنگ

ایرج

ایشتوویگو

آباریس

آباگران

آبانداد

آباندان

آبانیاد

آبنیک

آبکام

آخشیک

آذر برزین

آذر آیین

آذر افروز

آذر باد

آذربد

آذربود

آذرپناه

آذرتوس

آذرفر

آذرکیوان

آذرمهر

آذرنوش

آرازش

آراسپ

آراستی

آرپک

آرشاویز

آرشاک

آرمال

آرمون

آرنگ

آریاداد

آریاز

آریاسپ

آریاوند

آزادمنش

آزادان

آزادبه

آزادمهر

آژمان

آژنگ

آسا

آستیاک

آگاه

آورند

آونگ

آویز

آیریک

اخشان

ادانوش

ارتاک

ارج

ارجاسپ

ارجمند

اسپاد

اسپایدا

اسپنتا

اسپنتمان

اسپند

اسپندار

اسپهبد

استوار

اشا

اشاداد

اشتاد

اشناس

اشومنش

 

 

بادام

بادامک

بارلی

بارنک

بافرین

بالنده

بالیده

بامک

بامی

بامین

بانو

بانوگشسب

باور

بخت آفرید

بدن گل

برزآفرید

برزین

بزرگمهر

به‌آیین

بهبد

بهرام

بهمن

بهمنش

بیژن

بهروز

بهراد

بهرنگ

بهزاد

بهداد

بهشاد

بهنام

برسام

برزو

برنا

برزن

برومند

برزین

بابک

باتیس

بادان

بادرام

باربد

بارمان

بازیار

باستان

بامداد

بامشاد

بامگاه

بانی

بایگان

باوند

بخت آفرین

بختاور

بختیار

بخرد

بخشا

بخشایش

بدخشان

بدره

برازا

برازمان

برانوش

بردان

بردبار

برزام

بردیا

برزویه

برین

بساک

بستور

بلاش

بندار

بنشاد

به آفرید

بهامین

بهانفر

بهاوند

بهدین

بهرامشاه

بهره مند

بهروان

بهروش

بهزیز

بهسودان

بهفر

بهمرد

بهناد

بهنود

بهنیا

بهوار

بهک

بهکام

بهیار

بوبار

بوجه

بوخشا

بکتاش

بینا

بینش

 

 

 

پادمیرا

پادنا

پادینا

پارامیدا

پاردیس

پارمیدا

پارمیس

پارمین

پارنا

پاشنگ

پاک آفرین

پاک رخ

پاک گوهر

پاکدخت

پاکنوش

پالیز

پامچال

پانتی

پانیا

پانیذ

پانیک

پایون

پاییز

پاییزان

پدیده

پرارین

پرارین دخت

پریها

پرتو

پرخیده

پردخت

پردیز

پردیس

پرزاد

پرسا

پرستش

پرستک

پرستو

پرستوک

پرسون

پرسیا

پرشاد

پرک

پرگام

پرگل

پرگون

پرمیس

پاباس

پاپک

پاتک

پاداش

پاده

پاردیک

پارسا

پاژن

پاساک

پاکدین

پاکروان

پاکزاد

پاکمهر

پالیز

پاکداد

پاکدل

پاکنهاد

پایا

پایار

پایدار

پایمرد

پایوالیک

پایور

پایکار

پدرام

پراهام

پرهام

پرشان

پرویز

پریبرز

پژدو

پژمان

پژواک

پشنگ

پشوتن

پنام

پهلبد

پودات

 

 

 

تیرداد

تهماسب

تهمتن

تهمورث

تورج

تابان

تیریژ

تابک

تاژ

تخشا

ترکش

تژاو

تسو

تکاپو

تلیمان

تنان

تنسر

توراسپ

تهماسپ

تهمور

تهمورس

تهموس

تهمین

توانا

تور

تورانه

تورنگ

 

 

جاماسب

جاوید

جمشید

جهانگیر

جهان‌بخش

جهانشاه

جهاندار

جهان

جامات

جاماس

جاماسپ

جامی

جان پرور

جانان

جانبخش

جانفروز

جانیار

جاودان

جاویدان

جم

جم چهر

جمپور

جمسار

جمشاسپ

جهشیار

جوان

جوان بخت

جوانشیر

جویا

 

 

 

جان نواز

جان آرام

جانا

جانان

جانانه

جان بانو

جاندخت

جریره

جمدخت

جوانه

جوهر

جهان آذر

جهان آسا

جهان آوا

جهان افروز

جهان بانو

جهان خاتون

جهان ماه

جهان ناز

جهان تاب

جهان دخت

جهان رخ

جیحون

 

 

چنگیز

چه‌کو

چیا

چیاکو

چومان

چابک

چاپار

چالاک

چالش

چالیک

چاوش

چلیپا

چوبک

چوبین

چوگان

چکاد

چیپال

چیستان

 

 

 

خداداد

خدابخش

خدایار

خسرو

خشایار

خوبیار

خورشید

خوناس

خناو

خاشین

خاوران

خاوند

خاکسار

خدنگ

خدیر

خدیش

خدیو

خردور

خردادبه

خردمند

خرسند

خرم

خرم بخت

خرمداد

خرمدین

خشاشه

خشنود

خنیا

خورزاد

خورشاد

خوروند

خورداد

خورسند

خوزان

خوش منش

خوشان

خوشبین

خوشخو

خوشروز

خوشنام

خونیرس

 

 

دارا

دادویه

دادمهر

دامون

دانوش

دانو

داراب

داریوش

دیاکو

 

دارینا

دارینه

دالیا

دامینه

دایانا

دخت مهر

درافشان

دربها

درخشا

درخشنده

درستی

درفشان

دریا

دریادخت

دریاناز

درین

دل آرا

دل آرام

دل آسا

دل آویز

دل افروز

دل انگیز

دل بهار

دلارا

دلارام

دلبان

دلبر

دلپذیر

دلجو

دلدار

دلربای

دلستان

دلشاد

دلفروز

دلکش

دلگشا

دلگون

دلناز

دلنواز

دلنوش

دلوار

دلیار

دمن

دنا

دهما

دیبا

دیدار

دینارگیس

 

رادین

رامبد

رامین

رامتین

رخشان

رستان

روزبه

رادمان

رامان

رایان

رایکا

رها

رهام

راد

رستم

ریونیز

ریکا

زاب

زال

زامیاد

‍‍‍‍‍زاوش

زرتشت

زردشت

زرمهر

زند

زوبین

ژوبین

 

ساتی

ساتیا

ساتین

سارگل

سارنیا

ساریان

سارینا

سارینه

سازک

سازین

سالی

سام

سامه

سامینا

سانوا

سانیا

ساوند

ساویز

ساویس

ساوین

سایا

سایان

ساینا

ساینه

سایه

سبا

سبارو

سبزبهار

سبزک

سبزه

سبزه بهار

سبزینه

سباکو

سپیده

سپیده گل

ستاتیرا

ستاره

ستاک

ستایش

ستوده

ستی

سرآویز

سرایه

سرخاب

سرگل

سرمه

سرنا

سروین

سروتن

سروجهان

سروگل

سروناز

سروین

سریرا

سلمه

سمن

سمن اندام

سمن بر

سمن پیکر

سمن چهر

سمن چهره

سمن دیس

سمن رخ

سمن رو

سمن سیما

سمن گل

سمن ناز

سمنوی

سنبل

سندوس

سودابه

سوری

سوزان

سوسا

سوسن

سوسنک

سوفیا

سوگند

سومیا

سومیتا

سهی

سهیزاد

سی سی کام

سی گل

سیب گل

سیرانوش

 

سالار

ساسان

سامان

سام

سروش

سپهر

سپنتا

سورن

سورنا

سوشیانت

سوشیانس

سهراب

سهند

سیامک

سیاوش

سیروس

سینا

شادمهر

شروین

شراگیم

شاپور

شایا

شایان

شاهرخ

شاهین

شباهنگ

شهرام

شاهکام

شهراد

شهاب

شهرداد

شهریار

شهروز

شیرزاد

شیرنگ

شهیار

شهبد

شهنام

شوپه

شیریزدان

شاهو

شیروان

شه‌مال

شه‌مزین

شیرکو

شورش

 

شاپرک

شاپری

شاخ شمشاد

شاخسار

شادآفرید

شاداب

شادان بانو

شادانه

شادبانو

شادبهر

شادپری

شادخاتون

شاددخت

شادرخ

شادروز

شادفر

شادک

شادکامه

شادگل

شادگون

شادلین

شادمانه

شادناز

شادنوش

شادور

شادی

شادیا

شادیان

شادیانه

شارک

شارمینا

شاریس

شارین

شارینا

شاسپرم

شانو

شاه آذر

شاه آفرید

شاه بانک

 

عالم تاج

عجب نوش

عرشیا

عرفانه

عزت بانو

عزت زمان

عطرسای

عطرین

عنبربو

 

 

فربد

فرزان

فرسا

فرامرز

فرزاد

فرزام

فرزین

فردین

فرداد

فرود

فرورتیش

فرمان

فرهنگ

فریبرز

فرناد

فرهاد

فرنام

فرهام

فرهود

فروهر

فیروز

فرشاد

فرشید

فرخ

فرخزاد

فهام

فریا

فاتن

فارا

فاسیروس

فام گل

فانیذ

فایدیم

فرآذر

فراچهر

فرارنگ

فرازنده

فرانک

فرانه

فربو

فرپرک

فرتوک

فرجهان

فرخ بانو

فرخ بخش

فرخ تاج

فرخ چهر

فرخ ماه

فرخ ناز

فرخروز

فرخنده

 

 

کوروش

کارن

کامبیز

کامران

کامشاد

کامیار

کاوه

کاووس

کنارنگ

کورس

کورش

کیانوش

کیارش

کیاوش

کیا

کیان

کیوس

کوشا

کیخسرو

کیقباد

کیکاووس

کیوان

کیومرث

کاردو

کاروان

کاروخ

کازیوه

کارزان

کاژاو

کوماس

کاشین

کامه

کامیشا

کاناز

کانی

کتایون

کرا

کرانه

کرشمه

کسایون

کشم

کشور

کلاله

کمانه

کمند

کوشانه

کوشک

کوهینه

کهربا

کهسار

کی آفرید

کی آفرین

کی بانو

کی دخت

کیادخت

کیارا

کیان بانو

کیاندخت

کیانه

کیمیا

کیناز

کیوان دخت

کیهان دخت

کیهانه

 

 

گرگین

گستهم

گیو

گودرز

گَرسیوَز

گرشاسب

گشتاسب

گلینوش

گوران

گووه‌ند

 

 

لادین

لاله

لاله چهر

لاله دخت

لاله رخ

لاله رخسار

لاله رو

لاله زار

لاله وش

لاون

لایه

لبخنده

لبینا

لتکا

لعل

لنبیا

لوتوس

لیان

لیانا

لیسا

لیمو

لهراسب

لاس

لاوچاک

لیزان

 

 

ماتیسا

ماتینا

ماجان

مادیا

مارتا

مامک

مامو

ماندان

ماندانا

مانه

مانیان

مانیا

ماه آفرید

ماه آفرین

ماه بانو

ماه به

ماه پرن

ماه پری

ماه پیکر

ماه تابان

ماه جهان

ماه چهره

ماه خاتون

ماه خانم

ماه خدای

ماه رخسار

ماه روی

ماه زیور

ماه شاد

ماه شید

ماهانه

ماهبد

ماهپاره

ماهتا

ماهتاب

ماهتاج

ماهتیسا

ماهچهر

ماهدخت

ماهدیس

ماهرخ

ماهرو

ماهزاد

ماهک

ماهکان

ماهگل

ماهناز

ماهناک

ماهنوش

ماهور

ماهوش

ماهویه

ماهی

ماهین

مدیا

مدیسه

مرجون

مردآوند

مرسده

مرمر

مرمرین

مروا

مروارید

مهدیار

مازیار

ماکان

مانشت

مانی

ماهان

مرداس

مهرگان

مرداویج

مزدک

منوچهر

مهبد

مهداد

مهرداد

مهرزاد

مهرشاد

مهران

مهزاد

مهراب

مهزیار

مهیار

مهرنگ

میلاد

مه‌ریوان

میلان

میران

 

 

نارین

ناردانا

ناردانه

نارگل

نارملا

نارمیلا

نارنج

نارو

نارون

نارین

ناز

نازآفرید

نازآفرین

نازان

نازبانو

نازپری

نازجهان

نازخاتون

نازدار

نازدانه

نازدخت

نرمن

نریمان

نکیسا

نوید

نیما

نیوشا

نوژن

نوذر

نیاسا

ناسیکو

وارش

ونداد

وریا

وندیداد

وهومن

هامون

هرمز

هورمزد

هورموند

هومن

هوشنگ

هوتن

هومان

هوشیار

هورداد

یاور

یزدگرد

یزدان

یادگار

 

دکمه تماس با ما