عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

فرشته ، سفید ، بال ، گل ، استودیو عکاسی شرق تهران