عکس کودک زیر ۳ ماه

فنجون ، گل گلی ، قرمز ، خواب ، ملحفه