عکس کودک ترکیبی

ترکیبی ، حوله ، حموم ، لخت ، استودیو شرق تهران