عکس کودک ترکیبی

اسب سواری ، ترکیبی ، سه تا ، بازی ، استودیو شرق تهران