عکس کودک ترکیبی

غنچه ، خواب ، لپ ، سیاه سفید ، استودیو شرق تهران