عکس کودک ترکیبی

کریسمس ، سرما ، بافتنی ، برف ، استودی شرق تهران