عکس کودک ترکیبی - ۵

عروسک ، پلنگ صورتی ، طوسی ، بازیگوش ، اتلیه کودک