عکس کودک ترکیبی

مداد رنگی ، گنده ، لخت ، بازی ، استودیو شرق تهران