قصه گفتن برای کودکان

قصه گفتن برای کودکان

قصه گفتن برای کودکان وقت چندانی از والدین نمیگیرد .. شاید تنها 10 دقیقه !

اما باید دانست که همین زمان کوتاه میتواند به شدت به بهبود رشد روانی کودک کمک کند .

والدین باید به جای اینکه برای کودکان خود قصه های صوتی بخرند .. از صدای خودشان استفاده کنند .

دکمه تماس با ما