اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس در کودکان

والدینی که رفتارهایی بیش از حد کنترل گر ، کمال گر و یا نگران از خود نشان میدهند ، باعث میشوند تا کودکشان نتواند بسیاری از مسائل را خودش به طور شخصی تجربه کند .

آنها اضطراب اجتماعی در کودکشان ایجاد میکنند که باعث پایین آمدن اعتماد بنفس آن کودک میشود .

سارا محمدی

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

پاسخ مدیر:

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

شادی حسینی

باعث میشوند تا کودکشان نتواند بسیاری از مسائل را خودش به طور شخصی تجربه کند

کوشا ساعی

بالا نگه داشتن پاها چندین بار در طول شبانه روز

استفاده از جوراب های مخصوص واریس

دکمه تماس با ما