عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک

 

 

 

به کودکان استرس ندهید .. استرس ندهید .. استرس ندهید 

 

زمانی که در یک جلسه ی عکاسی کودک هستید و کوچولو ی شما با عکاس همکاری نمی کند سر او داد نزنید .

این کار شما نه تنها کمکی به اصل ماجرا نمیکند بلکه بدتر باعث میشود کودک این را درک کند که شما بخاطره عکاس سر او داد زدید و او ناخودآگاه از عکاس متنفر میشود .

و این برای عکاسی کودک سم است .

هیچگاه این کار را انجام ندهید .

وقتی شما آرامش داشته باشید خواه نا خواه این آرامش به فرزند شما نیز منتقل میشود .

 

بگذارید کودک تان برای یک روز هم که شده کودکی کند .

 

کودک را به هیچ چیزی مجبور نکنید 

هرچه شما بیشتر بر روی خواسته تان پافشاری کنید آن ها بیشتر لج میکند و در نتیجه ، نتیجه ی عکس تحویل میگیرید .

 

کودکان میتوانند بیشتر از آنچه که شما حتی بتوانید تصورش را بکنید لجباز باشند و با شما لجبازی بکنند .

کارهایی از آن ها در این مود برمیاید که اصلا و ابدا نمیتوانید حدس بزنید .

 

اگر میبینید که کودک پافشاری زیادی بر روی لجبازی اش دارد بیخیال شوید . 

تنهایش بگذارید و اجازه دهید کمی به حال خودش باشد .

در اکثر مواقع این استراتژی جواب میدهد و بعداز گذشت چند دقیقه کودک آرام میشود و شما میتوانید به ادامه ی عکاسی تان بپردازید .

 

عکاسی کودک

دکمه تماس با ما